ravens360.com

สปสช.ย้ำดูแลหลังเลิกสัญญาโรงพยาบาลเอกชนในระบบบัตรทอง 30 บาท

สุขภาพ

สปสช.ย้ำดูแลหลังเลิกสัญญาโรงพยาบาลเอกชนในระบบบัตรทอง 30 บาท

สุขภาพ

พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ตามที่ สปสช.ได้ยกเลิกสัญญาบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง 30 บาท จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ รพ.มเหสักข์, รพ.บางนา 1, รพ.ประชาพัฒน์, รพ.นวมินทร์, รพ.เพชรเวช, รพ.ผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2, รพ.แพทย์ปัญญา, รพ.บางมด และ รพ.กล้วยน้ำไท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 เป็นต้นไป โดย รพ.ทั้ง 9 แห่งนี้ ดูแลประชากรผู้มีสิทธิบัตรทองจำนวน 696,103 คน ในจำนวนนี้มีเพียง 62,331 คน หรือร้อยละ 9 ที่ใช้สิทธิรับบริการ และเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังจำนวน 24,058 คน ทั้งนี้ สปสช.เตรียมการรองรับเพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยจัดหาหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อรองรับให้การดูแล เช่น คลินิกเวชกรรม คลินิกชุมชนอบอุ่น คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และร้านยา ฯลฯ พร้อมจัดระบบบริการปฐมภูมิรูปแบบใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้บริการ ได้แก่ ระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน ขณะเดียวกันได้จัดหาโรงพยาบาลรับส่งต่อ พร้อมกับประสานและจัดหน่วยบริการแห่งใหม่เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีนัดรักษาหรือติดตามอาการ

พญ.ลลิตยากล่าวว่า ผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท กับ รพ.เอกชนทั้ง 9 แห่งนี้ กรณีผู้ป่วยในที่ยังนอนอยู่ รพ.รักษาต่อไปได้จนกว่าจะปลอดภัย กรณีที่เป็นผู้ป่วยนัดรักษาต่อเนื่อง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ ที่มีนัดติดตามอาการ ฯลฯ เป็นกลุ่มเร่งด่วน สปสช.ได้ประสานและจัดหาหน่วยบริการเพื่อให้การรักษาต่อเนื่องแล้ว สำหรับผู้ป่วยไตที่มีนัดฟอกไตกับทั้ง 9 รพ. เอกชนนี้ยังคงรับบริการได้ตามนัดเหมือนเดิม ส่วนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินใช้สิทธิรักษาเหมือนเดิมทุกประการ.